Holiday Open House Thursday, Nov 10 3oopm-700pm Friday, Nov 11 900am-700pm Saturday, Nov 1